Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Budownictwo

Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia realizowany w ramach kierunku budownictwo dopasowany jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania jest wyróżniająca się interdyscyplinarność kształcenia.
 
Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.
 
Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o stosowne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są oni przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i kierowania wszystkich typów obiektów budowlanych, biurach projektowych realizujących inwestycje z zakresu budownictwa i współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, wytwórniach materiałów budowlanych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem oraz placówkach naukowo-badawczych.

 
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:
 
·       wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
·       projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
·       technologii i organizacji budownictwa,
·       kierowania zespołami i firmą budowlaną,
·       wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
·       technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
 
Dodatkowo znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
 
 
Rodzaje studiów:

Studia I stopnia (inżynierskie)
- stacjonarne - 7 semestrów
- niestacjonarne - 8 semestrów

Studia II stopnia (magisterskie)
- stacjonarne - 3 semestry
- niestacjonarne - 4 semestry

Studia stacjonarne (dawniej tzw. "dzienne") są nieodpłatne. Studia niestacjonarne (zaoczne) są odpłatne, opłata za semestr w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2500zł. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i w niedziele, w każdym semestrze realizowanych jest 9 dwudniowych zjazdów.

 
Możliwości stypendialne:

Studenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się m.in. o następujące stypendia:
- stypendium za najlepsze wyniki w nauce
- stypendium socjalne
- stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Rejestracja na studia odbywa się sposób elektroniczny: https://irk.ath.bielsko.pl
szczegółowe informacje o terminach i warunkach rekrutacji znajdują się w serwisie www.rekrutacja.ath.bielsko.pl

Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne

Charakterystyka i cele

Studia Podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne” dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych inżynierskich i licencjackich kierunków nierolniczych.

Głównym celem studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” jest przekazanie wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działalności rolniczej, zgodnie z zasadami ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ochrony gleb, gospodarki wodnej i melioracji w rolnictwie, postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi
w gospodarstwie rolnym, agrometeorologii, uciążliwości emisyjnych w rolnictwie, alternatywnych źródeł energii, ogrodnictwa, sadownictwa, agroturystyki, hodowli ryb
i zwierząt gospodarskich, ekologicznej produkcji żywności, prowadzenia gospodarstw rolniczych w sposób ekologiczny oraz marketingu i ekonomiki rolnictwa.

 

Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne mają również na celu:

 1. przygotowanie absolwenta do wykorzystania wiedzy  podczas  prowadzenia różnych form rolnictwa otwartego na  zasadach zrównoważonego rozwoju,
 2. zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą prowadzić gospodarstwo rolne ukierunkowane na rolnictwo ekologiczne, 
 3. przekazanie uczestnikowi szczegółowej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w ramach prowadzonych zajęć, przydatnych na rynku pracy,
 4. zaznajomienie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami technologicznymi związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego w rolnictwie,
 5. przekazanie uczestnikom informacji oraz wyrobienie w nich umiejętności prowadzenia działalności rolniczej w oparciu o zasoby lokalne oraz atrakcyjność regionu,
 6. zapoznanie uczestnika z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach w środowisku, które mają wpływ na produkcję zdrowej żywności z poszanowaniem zasobów naturalnych.

Program

Studia będą 2-semestralne, w 100% zdalne (on-line). Obejmują 279 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela), dwa razy w miesiącu (co drugi tydzień), z przerwą w lipcu i sierpniu. Sumarycznie będzie 18 weekendowych zjazdów. Uczestnicy studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie poszczególnych modułów zajęć oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Nie przewiduje się prac dyplomowych.

 
Ważne !
 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo ekologiczne” nadaje kwalifikacje rolnicze, które są uznawane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, bez konieczności zdania państwowego egzaminu w OKE. Ponadto absolwent naszych Studiów będzie miał możliwość zakupu gruntów rolnych oraz uzyska uprawnienia rolnicze umożliwiające między innymi: nabywanie ziemi, utworzenie gospodarstwa rolnego, a także uzyskiwanie dopłat oraz dotacji.

 
Koszt studiów:

Czesne za studia ( 2 semestry) wynosi 4 000 zł.
Istnieje możliwość płatności w ratach, I rata (I semestr) 2 000zł, II rata (II semestr) 2 000 zł.

Formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia: <formularz-online>
 
Kontakt:
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Mgr Dorota Myślińska, tel. 33/82 79 101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (sekretarz)
Dr inż. Monika Wierzbińska, tel. 33/82 79 138, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kierownik studiów)

Studia podyplomowe - PROCESY WŁÓKIENNICZE

Program studiów

Program kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Procesów włókienniczych, ma na celu doskonalenie i poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przyszłych i aktualnych pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw handlowych specjalizujących się obrotem materiałami włókienniczymi.
Proponowane studia są intensywnym kursem technologicznym - obejmują 240 godzin dydaktycznych (144 godzin wykładów i 96 godzin ćwiczeń laboratoryjnych), zaplanowanych na 14 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Zjazdy będą odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu. Jeden zjazd obejmuje maksymalnie 18 h zajęć, organizowanych w godzinach 9.00-17.00
Modułowy charakter studiów pozwala na kompleksowe i systematyczne zdobywanie wiedzy w zakresie poszczególnych technologii włókienniczych. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych modułów zajęć oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. 

Program studiów obejmuje następujące moduły:
1.      Polimery włóknotwórcze (24 h, 3 ECTS)
2.      Nauka o włóknie (24 h, 3 ECTS)
3.      Technologia włókien chemicznych (24 h, 3 ECTS)
4.      Podstawy tkactwa (24 h, 3 ECTS)
5.      Podstawy dziewiarstwa (24 h, 3 ECTS)
6.      Technologie włókninowe (48 h, 5 ECTS)
7.      Metrologia włókiennicza (36 h, 4 ECTS)
8.      Chemiczna obróbka włókna i podstawy wykończalnictwa (36h, 4 ECTS).

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

ZJAZD 1:  5-6/02/2022
ZJAZD 2:  19-20/02/2022
ZJAZD 3:  12-13/03/2022
ZJAZD 4:   26-27/03/2022
ZJAZD 5:   9-10/04/2022
ZJAZD 6:   21-22/05/2022
ZJAZD 7:   11-12/06/2022


Z uwagi na specyfikę studiów przewidziano stacjonarną realizację zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku zaistnienia konieczności realizacji zajęć w systemie zdalnym lub hybrydowym, uczestnicy studiów uzyskają dostęp do odpowiednich narzędzi wspomagających proces nauczania, harmonogram zajęć w siedzibie uczelni może ulec zmianie.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023 zostaną podane w lipcu 2022.

Dla kogo?
Studia podyplomowe Procesy włókiennicze adresowane sąprzede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw wykorzystujących do produkcji materiały włókiennicze, nieposiadających formalnego wykształcenia włókienniczego, dla handlowców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak również dla osób wykazujących chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji lub poszerzenia kompetencji zawodowych.
W szczególności studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw produkujących:
·         materiały włókiennicze technikami tkackimi, dziewiarskimi i włókninowymi,
·         tekstylia techniczne i specjalne
·         agrotekstylia
·         geotekstylia
·         tekstylia medyczne i materiały opatrunkowe
·         inne produkty, z wykorzystaniem materiałów włókienniczych, w postaci tkanin, dzianin, czy włóknin.
Do udziału w studiach zapraszamy również nauczycieli, pracowników firm usługowych i konsultingowych.

Kadra dydaktyczna:
Zajęcia na studiach podyplomowych poprowadzą specjaliści z zakresu włókiennictwa, pracownicy naukowo- dydaktyczni Katedry Inżynierii Materiałowej (dawniej Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 
Wymagania wstępne:
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.
 
Koszt studiów:
Czesne za całe studia (za 2 semestry) wynosi 5000 zł;
możliwa jest płatność w ratach, I rata (I semestr) 2500zł, II rata (II semestr) 2500 zł.
Czesne obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych (240 godzin) oraz materiały dydaktyczne i dostęp do infrastruktury uczelni.
Pracodawcy mają możliwość uzyskania dofinansowania opłacenia kosztów studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

Opłaty należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię i nazwisko + Procesy- podyplomowe
 
Planowany termin rozpoczęcia studiów:  Luty 2022
 
Rekrutacja na studia:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny <FORMLUARZ>.

Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które zostaną udzielone drogą elektroniczną:

- dostarczyć podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe <pobierz>
- zdjęcie,
- odpis dyplomu ukończenia sudiów wyższych lub potwierdzoną kopię dyplomu.
Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. 
 
Limit miejsc: 24
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, podpisania umowy oraz dokonania opłaty za I semestr studiów. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie otwarta rekrutacja na kolejną edycję studiów.
Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów: 10 osób.
 
Na pytania dotyczące studiów odpowie:
 
Kierownik studiów
Dr inż. Monika Rom
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 33 8279125, kom. 660 302190
oraz
Pani mgr Dorota Myślińska
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
tel. 33 8279181, 33 8279425, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz opiekunów lat i grup studenckich

Wykaz opiekunów lat i grup studenckich w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA


Kierunek Inżynieria Środowiska
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Mirosław WyszomirskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 116
IIdr inż. Ewa JachniakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 116
IIIdr inż. Marek MadziaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 158
IVdr inż. Marek MadziaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 158


Kierunek Ochrona Środowiska
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
IIdr inż. Ewa JachniakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 116
IIIdr inż. Anna SalachnaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 185
IVdr inż. Anna SalachnaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 185


Kierunek Budownictwo
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Hubert WalusiakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 160
IIdr inż. Konrad SikoraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 113
IIIdr inż. Joanna Grzybowska-PietrasTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 124
IVdr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATHTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 161


Kierunek Inżynieria Materiałowa
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
IIdr inż. Katarzyna Kobiela-MendrekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 132
IIIdr inż. Marcin BączekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 156
IVdr hab. inż. Janusz Fabia, prof. ATHTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 144STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek Inżynieria Środowiska
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr hab. inż. Mariusz Kuglarz, prof. ATHTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 146
IIdr hab. inż. Mariusz Kuglarz, prof. ATHTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 146


Kierunek Budownictwo
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Monika Gwóźdź- LasońTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 134
IIdr inż. Monika Gwóźdź- LasońTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 134


Kierunek Inżynieria Materiałowa
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Dorota BiniaśTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 127STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
Kierunek Inżynieria Środowiska
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Mirosław WyszomirskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 116
IIdr hab. Andrzej Jaguś, prof. ATHTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 187
IIIdr inż. Monika WierzbińskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 138
IVdr inż. Monika WierzbińskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 138


Kierunek Budownictwo
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Hubert WalusiakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 160
IIdr inż. Konrad SikoraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 113
IIIdr inż. Piotr OwerkoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 139
IVdr inż. Anna ŻakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 125

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek Inżynieria Środowiska
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Janusz KozakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 158
IIdr inż. Janusz KozakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 82 79 158


Kierunek Budownictwo
RokOpiekunadres e-mailnr telefonu
Idr inż. Monika Gwóźdź-LasońTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 8279134
IIdr inż. Monika Gwóźdź-LasońTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.33 8279134

Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska

Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska powstała w 2020 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska. Pracownicy katedry prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria środowiska i energetyka. Działalność dydaktyczna realizowana jest na kierunkach Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska. Ze szczegółową specyfiką działalności Katedry można zapoznać się pod adresem: www.iois.ath.bielsko.pl/

Dane Kontaktowe:

Kierownik katedry:
dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH

Sekretariat katedry:
mgr inż. Dorota Myślińska 

tel. 33 8279101 lub 33 8279181, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej zostala utworzona w 2020 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą związaną z szeroko pojętymi materiałami polimerowymi, ich strukturą oraz właściwościami, pracownicy katedry reprezentują dyscyplinę naukową Inżynieria Materiałowa. Działalność dydaktyczna pracowników związana jest z kierunkiem Inżynieria Materiałowa. Obecnie pracownicy katedry realizują projekty naukowo-badawcze:

Polish sheep wool for improved resource utilisation and value creation 
Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowego 2014-2021 
POLNOR 2019
ścieżka: Food and natural resources
Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Broda, prof. ATH
01.09.2020
31.08.2023
  

Dane Kontaktowe:

Kierownik katedry:
dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH

Sekretariat katedry:
mgr Anna Adamiec

tel. 338279114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W naszej działalności stosujemy do celów naukowo-badawczych urządzenia wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Urządzenia są stosowane zgodnie z zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
Prowadzimy systematyczną kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące, z użyciem dozymetrów indywidualnych i pomiarów dozymetrycznych w otoczeniu.
Aby spełnić wymagania zawarte w Art.32c. Ustawy Prawo Atomowe informujemy, że nasza działalność z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
- nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
- nie miała negatywnego wpływu na środowisko
- sposób działania stosowanego urządzenia zapewnia brak możliwości uwolnienia substancji promieniotwórczych.

Katedra Budownictwa

Katedra Budownictwa powstała w 2020 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Budownictwa. Pracownicy katedry prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport. Działalność dydaktyczna realizowana jest na kierunku Budownictwo. Ze szczegółową specyfiką działalności Katedry można zapoznać się pod adresem: www.budownictwo.ath.bielsko.pl.

Dane Kontaktowe:

Kierownik katedry:
dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH

Sekretariat katedry:
mgr Beata Maśka

tel. 33 8279176, e-mail: bmaska@ath.bielsko.pl


Władze Wydziału

Władze Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
na kadencję 2020-2024

Dziekan Wydziału: dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, Prof. ATH
Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Lucyna Przywara
Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Andrzej Harat

 

Władze Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
w roku akademickim 2019/2020

Dziekan Wydziału: Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Lucyna Przywara
Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Monika Rom


Władze Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
w kadencji 2016-2020
 

Dziekan Wydziału: Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
Prodziekan ds. Nauki: dr hab. inż. Klaudiusz Grübel
Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Lucyna Przywara
Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Monika RomWładze Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
w kadencji 2012-2016

Dziekan Wydziału: Prof. dr hab.  Jarosław Janicki
Prodziekan ds. Nauki: Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej
Prodziekan ds. Studenckich: prof. ATH dr hab. Anna Pielesz
Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Lucyna Przywara 

Studia podyplomowe OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Cel studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotów w zakresu pierwotnych i wtórnych metod ochrony powietrza, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, uregulowań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego, konsultacji społecznych w postępowaniach środowiskowych oraz przygotowanie do wykorzystania wiedzy w praktyce, otwartego na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wiedza ta będzie gruntownym fundamentem dla obecnych i przyszłych pracowników jednostek odpowiedzialnych za działania w kierunku racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, poprawy jakości życia w czystszym środowisku, z jakością powietrza i wody na czele.

Uczestnicy:

Studia podyplomowe Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego adresowane są przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), pracowników zakładów przemysłowych, firm produkcyjnych, konsultingowych, usługowych, dla osób pracujących w biurach planowania przestrzennego, ośrodkach badawczych oraz dla osób posiadających chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji zawodowych Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim.

Organizacja studiów:

Studia trwają dwa semestry, zjazdy w sobotę i w niedzielę. Obejmują 265 godzin dydaktycznych - wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe. Absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem uzyskania świadectwa jest wysłuchanie i zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Wykaz przedmiotów:

Przedmioty realizowane na studiach podyplomowych Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego organizowanych przez Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH to:

Opłata za studia:

Opłata jednorazowa - 4200,- zł, lub semestralna – 2200,- zł za I semestr i 2000,- za II semestr
Opłatę należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
02 12404142 11110000 48278261
Tytułem: imię i nazwisko + OZŚ - opłata za studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem wpłaty należy składać w sekretariacie Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek C, pokój 125 (w godzinach od 8.00 do 14.00).

Przyjęcie na studia:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty jednorazowej lub I raty. Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów.

O przyjęciu na studia oraz terminie i miejscu pierwszych zajęć zainteresowani będą powiadamiani telefonicznie lub elektronicznie. Zawiadomienie będzie potwierdzone na piśmie.

Więcej informacji pod nr telefonu 33 8279181, 101, 162

Dokumenty:

 • Ochrona powietrza w gminie i w przemyśle
 • Ocena jakości powietrza
 • Gospodarka zasobami wodnymi
 • Gospodarka wodno-ściekowa w gminie
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka energetyczna a zrównoważony rozwój
 • Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska
 • Konsultacje społeczne w postępowaniach środowiskowych
 • Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
 • Prawo ochrony środowiska
 • Koncepcja rozwoju zrównoważonego- teoria i praktyka
 • Strategia planowania w rozwoju zrównoważonym
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Zarządzanie środowiskowe w praktyce światowej i europejskiej
 • Ochrona przyrody w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Podanie o przyjęcia na studia - formularz zgłoszeniowy (podanie - wzór nr 1),
 • kwestionariusz osobowy (wzór nr 2),
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • dowód wpłaty.

Nadawanie stopni naukowych

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Włókiennictwo mgr inż. Marcie Sieradzkiej

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Włókiennictwo mgr Annie Brzozowskiej- Stanuch
21 listopad 2022
Punktowy system rozliczania zajęć ECTS Informujemy, że zgodnie z obowiązującym punktowym systemem rozliczania zajęć, w celu uzyskania zaliczenia semestru studenci na kolejnych semestrach zobowiązani są do zdobycia określonej minimalnej liczby punktów ECTS. Poniżej załączamy plik z informacją dotyczącą punktacji ECTS. 
Minimalna liczba punktów ECTS w roku akademickim 2022/2023. Czytaj dalej >
30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >