Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia realizowany w ramach kierunku budownictwo dopasowany jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania jest wyróżniająca się interdyscyplinarność kształcenia.
 
Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.
 
Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o stosowne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są oni przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i kierowania wszystkich typów obiektów budowlanych, biurach projektowych realizujących inwestycje z zakresu budownictwa i współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, wytwórniach materiałów budowlanych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem oraz placówkach naukowo-badawczych.

 
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:
 
·       wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
·       projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
·       technologii i organizacji budownictwa,
·       kierowania zespołami i firmą budowlaną,
·       wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
·       technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
 
Dodatkowo znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
 
 
Rodzaje studiów:

Studia I stopnia (inżynierskie)
- stacjonarne - 7 semestrów
- niestacjonarne - 8 semestrów

Studia II stopnia (magisterskie)
- stacjonarne - 3 semestry
- niestacjonarne - 4 semestry

Studia stacjonarne (dawniej tzw. "dzienne") są nieodpłatne. Studia niestacjonarne (zaoczne) są odpłatne, opłata za semestr w roku akademickim 2022/2023 wynosi 2500zł. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i w niedziele, w każdym semestrze realizowanych jest 9 dwudniowych zjazdów.

 
Możliwości stypendialne:

Studenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się m.in. o następujące stypendia:
- stypendium za najlepsze wyniki w nauce
- stypendium socjalne
- stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Rejestracja na studia odbywa się sposób elektroniczny: https://irk.ath.bielsko.pl
szczegółowe informacje o terminach i warunkach rekrutacji znajdują się w serwisie www.rekrutacja.ath.bielsko.pl
30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
06 marzec 2020